Abend von Reis Expo Milan 2015

Serata del riso a Expo 2015